< návrat zpět

GDPR

Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES ( obecné nařízení o ochraně osobních údajů ). Zkráceně GDPR .

 

Medela-péče o seniory o.p.s. ( dále jen DZR Medela ) , domov se zvláštním režimem jako správce osobních údajů si Vás dovoluje informovat o údajích, které zpracovává a dále o Vašich právech. V tomto dokumentu najdete základní a přehledné informace o námi zpracovávaných údajích.

 

 

Proč zpracováváme osobní údaje ?

 

V rámci činnosti domova dochází ke zpracování osobních údajů. Zpracováváme osobní údaje z titulu

 

 • Poskytnutí sociální služby spojené s plněním povinností dle zákona o sociálních službách a s tím souvisejících právních předpisů zákon č. 108/2006 Sb
 • Pro účely uzavření smluv ( s dodavateli, zaměstnanci, uživateli sociální služby )
 • Pro účely plnění povinností domova z titulu zaměstnavatele
 • Jako oprávněný zájem domova za účelem marketingové propagace

 

Jaké údaje zpracováváme:

 

Identifikační údaje – jméno, přímení, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého bydliště, titul

Kontaktní údaje – telefon, e-mailová adresa, kontaktní adresa

Údaje o rodině – vyživované děti a další osoby

Údaje o zdravotním stavu - zdravotní dokumentace, včetně nezbytné fotodokumentace

Sociální dokumentace – citlivé údaje (oblíbené činnosti, zvyky, rituály, zájmy, průběh dne ) příspěvek na péči, dávky, soudní rozhodnutí

Bankovní spojení

Čísla osobních dokladů

Otisky prstů

 

 

DZR Medela zpracovává krom výše uvedených údajů také fotografie. Jedná se o fotodokumentaci z akcí pořádaných domovem. Jedná se o oprávněný zájem organizace, kdy jsou fotografie zveřejňovány na nástěnkách domova, webových stránkách a na facebookovém profilu domova. V případě personifikace fotografií jsou tyto pořizovány a uveřejňovány pouze na základě souhlasu fotografovaných osob. Fotografované osoby mohou kdykoliv vyjádřit svůj nesouhlas.

 

Kde získáváme osobní údaje ?

 

Osobní údaje získáváme pouze od subjektů údajů ( při uzavírání smluv s dodavateli, při uzavírání smluv se zaměstnanci, při uzavření smlouvy o poskytování sociální služby, z žádosti o poskytování sociální služby ). Osobní údaje nezískáváme od třetích osob.

 

 

 

 

Komu můžeme Vaše osobní údaje předat ?

 

Předáváme-li osobní údaje je to pouze na základě smluv o zpracování osobních údajů ( týká se například školení zaměstnanců ) . Dále vyžaduje-li to právní předpis jsme povinni pro splnění podmínek údaje předat třetí osobě (například nadřízené kontrolní orgány ).  ( Údaje předáváme také Úřadu práce v jednání ohledně příspěvku na péči, soudu při jednání ohledně opatrovnictví, nemocnicím při přijetí do hospitalizace, MPSV ) Na základě oprávněného zájmu DZR Medela mohou být některé údaje předány dalším osobám, a to ve spojitosti a za účely čerpání dotací, či doložení plnění podmínek dotačního programu

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 

Podstatná část zpracovávaných osobních údajů je z právního titulu.  Další možností je udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů. V tom případě poskytujete DZR Medela údaje dobrovolně a svobodně za konkrétním účelem v souhlasu vymezeném. Máte právo udělený souhlas kdykoli odvolat a naší povinností je udělat výmaz takových údajů. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracovaných osobních údajů před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu probíhá písemně.

 

Jaká máte práva ?

 

Vaše práva se řídí podmínkami uvedenými v čl. 15-22 GDPR . Jako subjekt údajů máte krom obecného práva na informace o zpracovávaných údajích také následující práva :

 • Právo na přístup k osobním údajům
 • Právo na opravu či doplnění údajů
 • Právo na výmaz zpracovávaných údajů a také právo „být zapomenut“ ( toto právo představuje naší povinnost jako správce zlikvidovat Vaše osobní údaje a to za podmínek :
  • Osobní údaje už nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či zpracovány
  • Subjekt údajů odvolá souhlas a neexistuje žádný právní důvod pro zpracování údajů
  • Osobní údaje byly zpracovány protiprávně

Absolutní právo na výmaz není a GDPR upravuje další okolnosti, kdy nelze výmaz provést ( dále čl. 17 odst 3 GDPR )

 • Právo na přístup k osobním údajům

Na základě podané žádosti, Vám DZR Medela jako správce osobních údajů poskytne informace o rozsahu, účelu, době uložení osobních údajů.

 • Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, pouze na základě právních důvodů .
  • zpracování je nezbytné pro plnění úkolu ve veřejném zájmu, kterým je správce pověřen
  • zpracování údajů při výkonu veřejné moci
 • Právo požadovat omezení zpracování osobních údajů
 • Právo odvolat souhlas a to kdykoli, jsou-li osobní údaje zpracovány na základě uděleného souhlasu
 • Právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů
 • Právo vznést stížnost v případě, že se domníváte, že při zpracování osobních údajů bylo porušeno GDPR. Dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobní údajů

Svá práva můžete uplatnit na základě žádosti zaslané DZR Medela. Domov je povinen Vás ve lhůtě do jednoho měsíce informovat o přijatých opatřeních. V případě, že domov nepřijme opatření, můžete podat stížnost u dozorového úřadu. Žádosti jsou vyřizovány bezplatně, s výjimkou žádostí, které jsou nepřiměřené ( například stále se opakující ) a dále nedůvodné žádosti.

 

Jak dlouho údaje uchováváme ?

 

Osobní údaje jsou uchovávány po dobu nezbytnou pro naplnění účelu a v souladu se zásadami GDPR, tak aby byla možná Vaše identifikace. Po naplnění účelu zpracování jsou uchovány dokumenty a data, která podléhají archivaci. Takové další uchování osobních údajů je v souladu s příslušnými právními předpisy a řídí se archivačním a skartačním řádem DZR Medela ze dne 1.3.2015.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dne : 25.5.2018, v Ostravici

 Kateřina Valová , ředitelka domova